Pyrite Mina Huanzala, Huallanca, Dos de Mayo, Huánuco, ...
Description: Pyrite Mina Huanzala, Huallanca, Dos de Mayo, Huánuco, Peru 52 mm x 47 mm x 45 mm