Pyrite Huanzala mine, Huallanca, Dos de Mayo, Huánuco, ...
Description: Pyrite Huanzala mine, Huallanca, Dos de Mayo, Huánuco, Peru 65 mm x 60 mm