Spessartine, quartz Tongbei, Yunxiao, Zangzhou, Fujian, ...
Description: Spessartine, quartz Tongbei, Yunxiao, Zangzhou, Fujian, China 105 mm x 75 mm