Bournonite Yaogangxian Mine, Yizhang, Chenzhou, Hunan, ...
Description: Bournonite Yaogangxian Mine, Yizhang, Chenzhou, Hunan, China 38 mm x 34 mm x 15 mm