Quartz var. Amethyst Kidder Lane locality, Southborough, ...
Description: Quartz var. Amethyst Kidder Lane locality, Southborough, Worcester Co., Massachusetts, USA Specimen size 6.3 x 5.7 x 4 cm.