Fluorite Xianghuapu mine, Xianghualing, Linwu, Chenzhou, ...
Description: Fluorite Xianghuapu mine, Xianghualing, Linwu, Chenzhou, Hunan, China 113 mm x 80 mm x 52 mm