Amethyst Sarusas, Skeleton Coast, Namibia
Description: Amethyst Sarusas, Skeleton Coast, Namibia