Sodalite foidolite Namibia 12.5 x 8 cm.
Description: Sodalite foidolite Namibia 12.5 x 8 cm.