Smithsonite San Antonio Mine, Santa Eulalia, Mun. de ...
Description: Smithsonite San Antonio Mine, Santa Eulalia, Mun. de Aquiles Serdán, Chihuahua, Mexico 5.0 x 7.5 cm. Botryoidal smithsonite that could almost be mistaken for the Kelly Mine.