Rhodochrosite Oppu mine, Nishimeya-mura, Naka-Tsugaru-gun, ...
Description: Rhodochrosite Oppu mine, Nishimeya-mura, Naka-Tsugaru-gun, Aomori Prefecture, Tohoku Region, Honshu Island, Japan 19.0 x 14.0 cm Rhodochrosite coating quartz crystals.