Proustite Jáchymov, Karlovy Vary Region, Bohemia, Czech ...
Description: Proustite Jáchymov, Karlovy Vary Region, Bohemia, Czech Republic 5.0 x 5.4 cm Small carmine-red crystals of proustite in a matrix of massive arsenic.