Sulfur coating stibnite Xikuangshan Sb deposit, ...
Description: Sulfur coating stibnite Xikuangshan Sb deposit, Lengshuijiang Co., Loudi Prefecture, Hunan Province, China 6 x 5.4 cm