Sulfur coating stibnite Xikuangshan Sb deposit, ...
Description: Sulfur coating stibnite Xikuangshan Sb deposit, Lengshuijiang Co., Loudi Prefecture, Hunan Province, China 6.4 x 5.0 cm