Pyrophyllite Klein Spitzkoppe, Namibia. White, pearly, ...
Description: Pyrophyllite Klein Spitzkoppe, Namibia. White, pearly, translucent mass.