Aquamarine (Beryl) Virgem da Lapa, Minas Gerais, ...
Description: Aquamarine (Beryl) Virgem da Lapa, Minas Gerais, Brazil. 450x350 mm