Epidote Andravory, Milanoa, Vohemar, Diego Suarez Region, ...
Description: Epidote Andravory, Milanoa, Vohemar, Diego Suarez Region, Madagascar. 450x400 mm