Quartz, Fluorite, Ferberite - Yaogangxian Mine, China - 4.5 x 1.9 cm
Mineral: Quartz, Fluorite, Ferberite
Locality: Yaogangxian Mine, Yizhang, Chenzhou Prefecture, Hunan Province, China
Dimensions: 4.5 x 1.9 cm