White = iron tan = trolite.
Description: White = iron tan = trolite.