Quartz (variety smoky) - Elzing Quarry, Germany
Mineral: Quartz (variety smoky)
Locality: Elzing Quarry, Elzing, Chemnitz, Saxony/Sachsen, Germany