Beryl (variety Heliodor) - Khoroshiv (Volodarsk-Volynskii), Ukraine - 126 mm x 44 mm x 36 mm
Mineral: Beryl (variety Heliodor)
Locality: Khoroshiv (Volodarsk-Volynskii), Zhytomyr Oblast, Ukraine
Dimensions: 126 mm x 44 mm x 36 mm