Topaz - Pegmatite 609, Ukraine - 65 mm x 60 mm
Mineral: Topaz
Locality: Pegmatite 609, Khoroshiv (Volodarsk-Volynskii), Zhytomyr Oblast, Ukraine
Dimensions: 65 mm x 60 mm

Description: 18 meter tall Gem Topaz Pocket, Pegmatite 609, 105 meter depth, Shaft 3, Wolodarst-Wolynskii, Zhytomyr Oblast, Ukraine Bi-colored Gem Topaz ex Peter Lyckberg