Galena, Quartz - Madan mining area, Bulgaria
Mineral: Galena, Quartz
Locality: Madan mining area, Rhodope Mountains, Smolyan Oblast, Bulgaria