Galena, Calcite - Madan mining area, Bulgaria
Mineral: Galena, Calcite
Locality: Madan mining area, Rhodope Mountains, Smolyan Oblast, Bulgaria