Quartz (variety amethyst) - Vértice Quarry, Andalusia, Spain - 35mm x 46mm x 52mm
Mineral: Quartz (variety amethyst)
Locality: Vértice Quarry, Cerro Vértice, Villaviciosa de Córdoba, Córdoba, Andalusia, Spain
Dimensions: 35mm x 46mm x 52mm