Beryl (variety morganite) - Konar Province (Kunar), Afghanistan
Mineral: Beryl (variety morganite)
Locality: Konar Province (Kunar), Afghanistan