Garnet Group - Tongbei, China - 4 X 2.5 cm
Mineral: Garnet Group
Locality: Tongbei, Yunxiao, Zhangzhou Prefecture, Fujian Province, China
Dimensions: 4 X 2.5 cm